Make your own free website on Tripod.com

VISI SEKOLAH

Melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeyakinan dan berkeupayaan yang dapat memberikan sumbangan yang berguna kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara.